NOTICE

All property owners / rate payers within Mnquma Local Municipality area of Jurisdiction:


I@ consulting has been appointed to maintain Mnquma Local Municipality 2014 to 2018

General Valuation roll in terms of Municipal Property Rates Act No. 6 of 2004.

Property owners are informed that officials of i@ Consulting will be visiting properties in the

Mnquma Local Municipality area to collect data for compilation of the Supplementary Valuation

Rolls.

This notice applies only to property owners whose properties are to be valued in terms of Section 78 of the Municipal Property Rates Act No. 6 of 2004

The designated persons will be identified by a card issued by the Municipality with a person’s a

photograph.


For further information you may contact Mnquma property valuation officers: (047) 401 2400

ISAZISO


Kubo bonke abanini mizi/mihlaba nabahlawuli rhafu zemihlaba kulo Masipalati waseMnquma:


I@ Consulting uqeshelwe ukwenza uhlolo maxabiso lwezindlu nomhlaba nguMasipaliti wase

Mnquma , ngoku ka Act No.6, 2004.

Ngenxa yesisizathu singasentla I@ consulting uza kundwendwela izindlu zenu ngenjongo

yokuqokelela inkcukacha malunga nezizindlu kunye nemihlaba ezimi kuyo.

Esi saziso siqondene kuphela nabanini bemizi abo imizi yabo izokuxatyiswa ngokwesolotya

lamashumi asixhenxe anesibhozo (78) kumthetho oqondene nerhafu zemizi (Municipal Property

Rates Act No.6 of 2004).

Abantu abancedisa ukwenza lomsebenzi baya kubonakala ngamakhadi kaMasipalati anobuso

babo.

Ukufumana inkcukacha eziphangaleleyo ungaqhakamshelana namagosa akwicandelo loxabiso

zindlu kulenombolo 047 401 2400Issued by:

______________________

S. Tantsi (Municipal Manager)

 


Attachments